TRƯỜNG MẦM NON GIAO AN ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN “XANH, SẠCH, ĐẸP, AN TOÀN” NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG MẦM NON GIAO AN ĐÓN ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NAM ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN “XANH, SẠCH. ĐẸP, AN TOÀN” NĂM HỌC 2017 – 2018

IMG_0490

IMG_0491

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

BAI VIET TUYEN TRUYEN VE TRONG