Số: 206/PGDĐT-GDTX V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 206/PGDĐT-GDTX
V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Giao Thủy, ngày 26 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: – Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở,
– Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
Thực hiện công văn 1181/SGDĐT-GDCN&TX ngày 15/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với hội khuyến học địa phương báo cáo với UBND xã, thị trấn, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 08/10/2017 với chủ đề: “Học tập, rèn luyện làm gương cho thế hệ sau” (Lễ khai mạc ngày 02/9/2017). Các hoạt động được triển khai ở tất cả các trường học, trung tâm học tập cộng đồng và được duy trì thường xuyên hàng năm.
2. Tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng tủ sách lớp học ở các nhà trường, xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã và các mô hình học tập suốt đời ở các gia đình, dòng họ, cộng đồng; xây dựng chương trình, triển khai chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các báo, tạp chí, đài phát thanh…
3. Các Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; các lớp xóa mù chữ; giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và các chuyên đề phổ biến khoa học kỹ thuật, tuyên truyền giáo dục pháp luật… cho nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
4. Kết thúc Tuần lễ các trường học, trung tâm học tập cộng đồng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo một số hình ảnh tiêu biểu về các lớp học, các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ tại địa phương); người nhận : Nguyễn Văn Chuân – Chuyên viên PGD&ĐT Email nguyenvanchuan70@gmail.com trước ngày 13/10/2017

Nơi nhận:
– ĐC Trưởng Phòng (để báo cáo);
– Như kính gửi (để thực hiện);
– Lưu: GDTX, VT.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Vũ Cao Thượng