Huyện Giao Thủy tích cực hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường” nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

Tải bài viết tại đây:Bài viết tuyên truyền GDDT Giao Thủy