Công văn số: 946/UBND – PNV V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2017, kế hoạch năm 2018

Công văn số: 946/UBND – PNV

V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2017, kế hoạch năm 2018

Tải nội dung công văn tại đây: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BD