Công tác tháng 11/2017 giáo viên biệt phái thực hiện nội dung công văn số 1304/SGDĐT-GDCN&TX về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

Công tác tháng 11/2017 giáo viên biệt phái thực hiện nội dung công văn số 1304/SGDĐT-GDCN&TX về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”

Công tác tháng 11/2017 giáo viên biệt phái thực hiện nội dung công văn số 1304/SGDĐT-GDCN&TX về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”